• METANOVÉ INŽENÝRSTVÍ PRO MÍSTNÍ VÝROBU ENERGIE

Právní upozornění

PRODEVAL

Právě jste na oficiálních stránkách "PRODEVAL". Jakékoli informace související s jeho provozem nebo používáním můžete napsat jeho správci na následující adresu

PRODEVAL,

7 rue Anne-Marie Staub Rovaltain, Parc du 45ème Parallèle,

26300 Châteauneuf-sur-Isère, Francie

Přístup na stránky a jejich procházení předpokládá bezvýhradné přijetí všeobecných podmínek používání a všech příslušných zákonů. Společnost Prodeval varuje, že svá práva duševního vlastnictví bude vymáhat všemi právními prostředky, které má k dispozici, včetně právních kroků. Informace obsažené na stránkách nejsou smluvní. Může být změněn bez upozornění.

Design a hosting webových stránek

6tematik
2 rue de Loulle
26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04 75 70 16 54
www.6tematik.fr
SAS s kapitálem 4 000 EUR – Římský rejstřík obchodů a společností 478098262 – DIČ FR30478098262

Všeobecné prodejní podmínky

Jakákoli reprodukce této stránky nebo její části nebo jedné nebo několika jejích součástí jakýmkoliv způsobem je zakázána bez výslovného souhlasu společnosti Prodeval a představuje porušení podle článků L.335-2 a následujících článků francouzského zákona o duševním vlastnictví.

Informace, fotografie, obrázky, texty, animace a další dokumenty, které jsou přístupné na této webové stránce, jsou chráněny francouzskými právy průmyslového a/nebo duševního vlastnictví a jsou případně majetkem společnosti Prodeval nebo třetí strany, která společnosti Prodeval udělila omezené oprávnění k použij je. V tomto ohledu je zakázána jakákoli reprodukce, adaptace, překlad a/nebo transformace, vcelku nebo částečně, nebo distribuce, přesměrování, převod na jinou webovou stránku.
Kopie pro soukromé použití těchto různých předmětů chráněných autorským právem je povolena pouze pro osobní použití a nekomerční účely, s výhradou zachování všech odkazů souvisejících s právy na reprodukci a právy duševního vlastnictví.

Ochranné známky, loga a rozlišovací znaky zobrazené na webových stránkách jsou registrované ochranné známky společnosti Prodeval a dalších. Žádná zmínka obsažená na této webové stránce nesmí být v jakékoli formě interpretována jako převedení jakékoli licence nebo práva na používání jedné nebo několika ochranných známek bez písemného souhlasu jejich vlastníka (majitelů).

Společnost Prodeval neověřila a nenese odpovědnost za hypertextové odkazy na jiné internetové zdroje obsažené na této webové stránce a obsah třetích stran, na který jsou přesměrovány. Uživatel se zavazuje, že jakýkoli přístup na stránky mimo tento web nebo jakýkoli jiný web bude probíhat na jeho vlastní odpovědnost.
Uživatelé této webové stránky jsou povinni respektovat zákonnost a zejména ustanovení francouzského zákona o ochraně údajů, jehož porušení je trestným činem.

Kromě toho se uživatelé, pokud jde o informace, ke kterým mají přístup, musí zdržet jakéhokoli shromažďování, zachycování, zkreslování nebo používání a obecně jakéhokoli jednání, které by mohlo porušovat právní předpisy týkající se ochrany soukromí nebo pověsti osob, jejichž obrázky jsou reprodukovány. Na stránce.

Společnost Prodeval si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit a aktualizovat.